Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. Rekisteriseloste perustuu Henkilötietolakiin (523/99) 10 §. T&M Hurricane Oy:n asiakasrekisteriin.

1. Rekisterinpitäjä 

T&M Hurricane Oy/Hizero

Yhteystiedot: 
Rantaraitti 24 d 5
70820 Kuopio


Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 

T&M Hurricane Oy/Matti Pöyhönen
Rantaraitti 24 d 5
70820 Kuopio
040 193 3516
asiakaspalvelu@hizero.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Tietosuojavastaava:
T&M Hurricane Oy/Matti Pöyhönen
Rantaraitti 24 d 5
70820 Kuopio
050 365 3765
matti@hizero.fi

2. Rekisteröidyt 

Rekisteriin kerätään Hizero tuotteiden ostaneiden asiakkaiden tiedot.

3. Henkilötietorekisterin käyttötarkoitus 

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

Asiakkaan yhteystiedot:

  • nimi
  • osoite
  • sähköposti
  • puhelinnumero

Asiakastiedot:

  • ostettu tuote ja/tai lisävaruste
  • ostetun tuotteen sarjanumero ja malli
  • maksutapa

5. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen katso* rekisterinpitäjän yhteystiedot.  

Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kanteluvalitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

6. Säännönmukaiset tietolähteet ja säilyttäminen

Tietolähteen luonne on yksityisesti ylläpidetty tietolähde ja on vain T&M Hurricane Oy yrityksen käytössä. Tiedot menevät myös laitteen valmistajalle Kiinaan Hizero Appliances Corporationille. 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

– Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä ostaessaan laitteen myymälästä tai myyjältä.

– Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessään verkkokaupan kautta

-Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin T&M Hurricane Oy:n ulkopuolelle.   

Luovutamme tietoja EU:n ulkopuolelle kuitenkin laitteen valmistajalle  Hizero Appliances Corporationille, koska he tarjoavat laitteen tehtaan takuun. Hizero Appliancen Corporation on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.  

Olemme varmistaneet, että mikäli käytämme ulkopuolisia palveluntarjoajia kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

8. Käsittelyn kesto 

Tietoja säilytetään ja käsitellään: 

  • Henkilötietoja käsitellään niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.
  • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan, kun lähettää meille sähköpostia ettei halua enää markkinointi viestejä.

9. Henkilötietojen käsittelijät 

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Kolmansia osapuolia ovat tilitoimisto ja it-tuki. Heillä on myös pääsy asiakastietojärjestelmään.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

Luovutamme tietoja EU:n ulkopuolelle laitteen valmistajalle  Hizero Appliances Corporationille, koska he tarjoavat laitteen takuun. 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 

Kuopiossa 11.4.2022 Matti Pöyhönen

Rekisteriseloste on laadittu 11.4.2022. ja päivitetty 11.4.2022.